11/2020. számú rektori-kancellári körlevél

A veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos szabályozásról, a Széchenyi István Egyetemen történő alkalmazásának részleteiről

A veszélyhelyzet visszavonásával összefüggésben a Széchenyi István Egyetemen az alábbi intézkedéseket rendeljük el. A körlevél hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, munkaviszony, megbízási, illetve hallgatói jogviszonyban álló minden egyetemi polgárra. Jelen körlevéllel a 3/2020. számú, a 4/2020. számú, az 5/2020. számú, 6/2020. számú rektori-kancellári körlevelek hatályukat veszítik. A 7/2020. számú és a 9/2020. számú rektori-kancellári körlevél az aktuális jogszabályi környezet figyelembevételével 2020. augusztus 31-ig  hatályban marad.

1.  Általános információk:

2020. június 18-án megszűnt a járványügyi veszélyhelyzet Magyarországon, és ezen a napon úgynevezett járványügyi készültség lépett hatályba.

2020. június 17. napján, a 144. számú Magyar Közlönyben megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

2020. június 17. napján, a 145. számú Magyar Közlönyben megjelent a 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről.

2020. június 17. napján, a 145. számú Magyar Közlönyben megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020 (VI. 17.) Kormányrendelet.

A fenti jogszabályok szövege a https://magyarkozlony.hu/ oldalon olvasható.

Az általános, aktuális eljárásrend továbbra is a Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos honlapján ahttps://www.nnk.gov.hu/ oldalon elérhető. További tájékoztatás található ahttps://koronavirus.gov.hu/ címen.

Felhívjuk a figyelmet a higiéniás és egyéb prevenciós előírások fokozott betartására!

2. Utazások:

Felhívjuk az egyetemi polgárok figyelmét, hogy magán célú külföldi utazásaikat az aktuális, hatályban lévő járványügyi, hatósági előírások, ajánlások és az irányadó ki- és beutazási szabályok figyelembevételével tervezzék.

Azon kollégák esetében, akik külföldi utazásukat követően járványügyi megfigyelés alá kerülnek, home office kerül elrendelésre, amennyiben ez a munkakörből adódóan nem lehetséges, akkor a megfigyelés időtartama szabadságnak, illetve fizetés nélküli szabadságnak minősül.

3. Rendezvények és vendégek fogadása:

A külsős, bérleti szerződés alapján szervezett rendezvények megtarthatók, azzal, hogy az irányadó, aktuális szabályok betartása és betartatása a Bérlő, vagyis a rendezvény szervezőjének feladata.

Az egyetemi rendezvények megtarthatók, a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvények tekintetében az 500 főt meg nem haladók megtarthatók.

A 2020. júliusára tervezett Diplomaátadó Ünnepélyek 2020. augusztus 31. után tarthatók meg, amennyiben az aktuális járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

Az egyéb egyetemi szakmai rendezvények (pl. Konferenciák, Workshopok) megtarthatók az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett.

Vendégek fogadása az Egyetem területén az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett lehetséges.

4. Oktatásszervezés:

4.1. Szakmai gyakorlatok

A szakmai gyakorlatok mind az Egyetemen, mint belső szakmai gyakorlóhelyen, mind külső szakmai gyakorlóhelyen megkezdhetők, illetve folytathatók.

4.2. Duális képzés

Duális formában folytatott képzésnek minősül az olyan képzés is, amelynek során a  hallgató munkaszerződése a  munkáltatónak a veszélyhelyzet időtartama alatt közölt felmondása miatt szűnt meg, feltéve, hogy a képzésnek a veszélyhelyzeten kívüli időszakában a hallgató duális képzésben való részvételével kapcsolatos előírások teljesültek.

A veszélyhelyzet ideje alatt hallgatói munkaszerződéssel rendelkező, duális képzésben részt vevő hallgató esetében a veszélyhelyzet időtartamát akkor is duális képzésben eltöltött időszaknak kell tekinteni, ha ezen időszak alatt a duális képzési programban való részvételre a hallgató részéről a veszélyhelyzet miatt nem kerülhetett, vagy nem a veszélyhelyzet előtti rendben és időtartamban került sor, feltéve, hogy hallgatói jogviszonya ezen időszak alatt nem szünetelt.

Ha a hallgató tanulmányait a 2019/2020. tanévben kezdte, a képzést annak harmadik félévétől kezdődően is folytathatja duális formában, abban az esetben, ha a Duális Partner erre lehetőséget biztosít. A hallgatói munkaszerződést ilyen esetben 2020. szeptember 30-ig kell megkötni.

4.3. Diákigazolványok érvényessége

A magyar hatóság által kiállított veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok – ideértve a diákigazolványt is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig, azaz 2020. december 15-ig érvényesek maradnak. Az intézkedés értelmében a 2019/2020 tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat elfogadják a közlekedési szolgáltatók legkésőbb a törvényben meghatározott időpontig, illetve a 2020/2021 tanév I. féléves matricák kiosztásáig.

Az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat továbbra is elfogadják a közlekedési szolgáltatók. A rendelkezést az érvényesítő matricák érvényességének lejáratára is értelmezik, így felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon hallgatók diákigazolványa is érvényes lesz a 2019/2020 tanév I. féléves érvényesítő matricával a fent meghatározott dátumig, akiknek a hallgatói jogviszonya 2020. júliusában (vagy korábban a félév folyamán) megszűnik.

4.4. Oklevelek átvétele

Tekintettel arra, hogy 2020. augusztus 31-ig nincs lehetőség Diplomaátadó Ünnepély megtartására az oklevelek átvétele személyesen, illetve postai úton történik. A Tanulmányi Osztály/Felnőttképzési Központ a Neptun rendszeren keresztül tájékoztatja a végzett hallgatókat a további részletekről.

4.5. Hallgatói jogviszony szüneteltetése

A 2019/2020. tanév tavaszi félévét nem kell figyelembe venni a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 17.§ (2) bekezdés g., i. pontjai, illetve a 43.§ (2) bekezdése esetében (egybefüggő két passzív félév számítása és a képzési idő számítása), továbbá nem kell figyelembe venni a doktorandusz hallgatók esetében a 2011. évi CCIV. törvény 53. § (4) bekezdése alkalmazása során.

5. Kollégium:

Az Egyetem kollégiumaiban korlátozott számban lehetőséget biztosítunk nyári kollégiumi elhelyezésre hallgatóink számára szakmai gyakorlat, duális képzés, illetve nyári munkavégzés esetén. További információ a kollegium.sze.hu oldalon található.

A Magyarországra érkező nemzetközi hallgatók, akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek alávetni magukat. Ebben az esetben az Egyetem a nemzetközi hallgató tanulmányi ügyintéző részére megküldött erre irányuló kérésére 14 napos járványügyi megfigyelés időtartamára biztosítja az elkülönítést az Egyetem által meghatározott kollégiumi épületben.

6. Nemzetközi hallgatók (a TVSZ 2.§ (1) pontjában megjelölt IPS – International Program Students hallgatók esetében):

A nemzetközi hallgatók beutazása az Egyetem (Tanulmányi Osztály) által kiállított, pecséttel és aláírással ellátott iskolalátogatási igazolás birtokában biztosított, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránti kérelmet a hallgatóknak nem kell külön benyújtaniuk. Az iskolalátogatási igazolást az érintett hallgatóknak - erre irányuló kérésük esetén - elektronikus úton (e-mail) kell eljuttatni.

Ha a nem magyar állampolgár magyarországi tanulmányait távolléti oktatás keretében kezdi meg vagy tanulmányait távolléti oktatás keretében folytatja, hallgatói jogviszonyt létesíthet a beutazásra és tartózkodásra jogosító engedély nélkül is. A hallgatónak a távolléti oktatás keretében megkezdett képzésének jelenléti oktatás keretében történő folytatását megelőzően be kell szereznie a beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyt.

Ha a nem magyar állampolgárságú hallgató magyarországi tanulmányait távolléti oktatás keretében kezdi meg, a  beiratkozási lapnak vagy regisztrációs lapnak a hallgató aláírt példányát elektronikusan is eljuttathatja az Egyetem Nemzetközi Programok Központja részére. A hallgató által aláírt beiratkozási lap és regisztrációs lap kinyomtatott példánya papíralapú hiteles irat.

6.  Záró rendelkezések

A járványügyi helyzet változása esetén további körlevélben adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.

Jelen körlevél a kihirdetésének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

G y ő r, 2020. július 1.                 

Dr. Földesi Péter

rektor

Dr. Filep Bálint

kancellár

A körlevél aláírással hitelesített példánya ITT érhető el!

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00