5/2020. számú rektori-kancellári körlevél Home office munkavégzés szabályai

1)     Előzmények

 

a)     A körlevél hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, megbízási, bármilyen egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló egyetemi polgárra. A  Jelen körlevél a 4/2020. számú rektori-kancellári körlevél hatályát nem érinti, az továbbra is változatlanul hatályban marad.

b)    A koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban, a 40/2020.(III.11.) és a 41/2020. (III.11.) Kormányrendeletek alapján a Széchenyi István Egyetemen rendkívüli intézkedések kerültek/kerülnek bevezetésre.

c)     Munkatársaink egészségének megóvása érdekében megvizsgáltuk a home office munkavégzés lehetőségeit, melyet korábban már a Kollektív Szerződés részben szabályozott.

d)    A Kollektív Szerződés érvényben lévő rendelkezéseit figyelembe véve a koronavírus magyarországi megjelenésével kapcsolatban elrendelt, a Kollektív Szerződésben alkalmi home office munkavégzésként definiáltnak minősülő munkavégzés szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg.

 

2)     Home office munkavégzés feltételei, személyi hatálya, időtartama:

 

a)     Home office munkavégzésre azokban a munkakörökben van lehetőség, ahol annak a feltételei megfelelően biztosíthatók, illetve ahol a munkaköri feladatok jellege ezt lehetővé teszi.

b)    A home office munkavégzés lehetőségének eldöntése a közvetlen munkahelyi vezető mérlegelési jogköre. A feladatellátást úgy kell megszervezni, hogy a home office munkavégzés nem akadályozhatja az adott szervezeti egységhez rendelt feladatok folyamatos ellátását.

c)     Minden egyetemi vezető köteles megvizsgálni az általa irányított szervezeti egység vonatkozásában a home office munkavégzés lehetőségét, és a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében a home office működés megszervezéséről gondoskodni.

d)    Home office munkavégzés elrendelése előtt a közvetlen munkahelyi vezetőnek meg kell győződnie, hogy a home office munkavégzés feltételei az adott esetben rendelkezésre állnak:

  • az adott munkakörbe tartozó feladatok otthonról is elvégezhetők
  • az otthoni munkavégzés munkavédelmi szempontból megfelelő (munkavállalóval való előzetes egyeztetéssel)
  • home office munkavégzés elrendelhető a munkavállaló bejelentett állandó lakhelye, mind a tartózkodási helye meghatározásával is, a vezető és a munkavállaló előzetes egyeztetése alapján
  • rendelkezésre állnak a szükséges számítástechnikai eszközök (munkavállaló saját otthoni, és a munkahelyi számítógépét együttesen figyelembe véve), valamint az adattovábbítás lehetősége megvan

e)     Home office munkavégzés elrendelésének időtartama a Munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezése értelmében naptári évenként maximum 44 nap lehet, ezt meghaladó időtartamban kizárólag kölcsönös egyeztetés alapján kerülhet rá sor.

f)      Amennyiben a home office munkavégzés feltételei csak részben adottak, akkor arról egyeztetést kell kezdeményezni a felettes vezetőkkel.

g)     A technikai megoldások kialakítására irányuló kérdésekben, (pl. távoli elérés beállítása) az EIK honlapja (informatika.sze.hu) nyújt tájékoztatást. További informatikai kérdéseiket a hibabejelentő rendszeren keresztül (help.sze.hu) várják az EIK munkatársai.

 

3)     Home office munkavégzés központi nyilvántartása

 

a)     Home office munkavégzést a közvetlen munkahelyi vezető rendelhet el. Ennek tényéről a vezető köteles a Kancellári Hivatalba azonnali adatszolgáltatást küldeni, a munkaugy@sze.hu címre, a központi naprakész nyilvántartás érdekében. Az adatszolgáltatást a csatolt tábla kitöltésével kérjük megtenni. A home office időszak lezárásáról is adatszolgáltatás szükséges, hasonló módon. Otthon végzett munka esetében munkába járás útiköltségtérítés elszámolására nincs lehetőség.

 

4)     Home office munkavégzés során alkalmazandó eljárásrend

 

a)     A közvetlen munkahelyi vezető rendszeres internetes és telefonos kapcsolatot tart fenn a munkavállalóval. Ennek során a munkavégzéshez szükséges minden lényeges információt biztosítani kell a munkavállaló részére, egyidejűleg a munkavállaló is köteles felettesét minden, a munkavégzéssel kapcsolatos lényeges információról tájékoztatni.

b)    A felek előzetesen megállapodnak abban, hogy a munkavégzés milyen munkaidő beosztással valósul meg. Alap esetben az otthoni munkavégzés munkaideje kötetlen, de a felek megállapodhatnak fix munkaidőben is, amikor a munkavállalónak minden esetben elérhetőnek kell lennie.

c)     A munkáltató ellenőrzési jogosultsága: előre meg kell állapodni a lehetséges ellenőrzés módjáról, időpontjáról. A munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonnyal  összefüggő adataiba. Azt azonban előírhatja a munkáltató, hogy az általa biztosított számítástechnikai eszköz kizárólag munkavégzéshez használható.

d)    Munkavállaló köteles az otthoni munkavégzéshez biztosított számítástechnikai eszközöket oly módon tárolni, hogy az adatbiztonság és vagyonvédelem elvárásai ne sérüljenek.

 

5)     Záró rendelkezések


A járványügyi helyzet változása esetén további körlevélben adunk tájékoztatást. Kérjük, hogy az egyetemi kommunikációs felületeket kísérjék figyelemmel.
Jelen körlevél a kihirdetésének napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

G y ő r, 2020. március 16.

                                                                   

      Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

            rektor                                         kancellár                                 

 

Melléklet: Bejelentő home office munkavégzésről

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00