1/2018. számú rektori-kancellári körlevél - Munkaügyi tájékoztatás

1/2018. számú rektori-kancellári körlevél

Munkaügyi tájékoztatás

1) Közalkalmazotti átsorolások, bérrendezések

a) A 2018. január 1-i bérrendezések fő elvei:

 • Az oktatói/kutatói/tanári munkakörökben foglalkoztatott munkatársak esetében új bértábla került meghatározásra, mely 5 % emelést jelent. Minden oktató/kutató/tanár munkatárs valós 5 % béremelést kap, függetlenül a korábbi bérbeállási szinttől. A béremelés nem érinti a vezetői pótlékokat és a többletfeladat ellátásáért kapott juttatásokat.
 • A nem oktató munkatársaknál az éves esedékes átsorolásokat úgy hajtjuk végre, hogy az  érintett munkatársaknál valós emelést jelent a bértábla szerinti  átsorolás.
 • A garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedett, az érintetteknél az alapbért ennek figyelembe vételével állapítjuk meg.

b) A közalkalmazotti átsorolásokra vonatkozó értesítők elkészítése folyamatban van.

 

2) Év eleji nyilatkozatok

a) Családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez:

Beküldési határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2018. január 18. (csütörtök)

Adóazonosító jel hiányában (kivéve magzat) nyilatkozat nem adható! A Magyar Államkincstár kérése alapján a nyomtatványon szereplő kötelező adatokon túl a nyomtatvány hátoldalán kérjük a gyermekek további adatait is megadni: TAJ, születési hely, idő, anyja neve, lakcím.

b) Bérkompenzáció igényléséhez:

Feltételei nem változtak, ezért aki eddig nem volt rá jogosult, az várhatóan idén sem lesz.

Beküldési határidő: legkésőbb 2018. március 10. (de érdemes minél hamarabb beküldeni!)

c) Első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:

Jogosultság: ha legalább a házaspár egyik tagjának ez az első házassága.

Minden nyilatkozatot 2 példányban kell beküldeni a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. Kitöltés előtt kérjük alaposan tanulmányozzák át a kitöltési útmutatókat! Kérjük a határidők pontos betartását, mivel az összegyűjtött nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé továbbítanunk kell.

 

3) Munkáltatói adómegállapítás jogszabály szerinti megszűnése


2018. január 1-jén hatályát vesztette az Szja tv. 14.§-ában foglalt munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezés, ami azt jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását.

A bevallás teljesítésére két lehetőség áll rendelkezésre: önadózás, illetve a NAV által elkészített adóbevallási tervezet elfogadása. A tervezetről a www.nav.gov.hu honlapon lehet tájékozódni.

 

4) Munkaköri leírások

a) Minden közalkalmazott részére át kell adni a munkába lépést követően a munkaköri leírását, melyet a szervezeti és munkaköri változások függvényében időnként aktualizálni szükséges.
Kérjük, ahol még elmaradás van, azt mihamarabb pótolni szíveskedjenek!

b) A munkaköri leírás elkészítése és átadása a közvetlen felettes vezető feladata és felelőssége.

 • A munkaköri leírás 3 példányban készül, ebből egy példány a dolgozóé, egy példány a közvetlen felettes vezetőé, egy példányt pedig a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz szükséges megküldeni, a személyi anyagba való lefűzés céljából.

 

5) A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről (9/2017.(V.19.) NGM rendelet)

 • március 10., szombat   munkanap
 • március 16., péntek      pihenőnap
 • április 21., szombat      munkanap
 • április 30., hétfő           pihenőnap
 • október 13., szombat    munkanap
 • október 22., hétfő         pihenőnap
 • november 10., szombat munkanap
 • november 2., péntek     pihenőnap
 • december 1., szombat   munkanap
 • december 24., hétfő     pihenőnap
 • december 15., szombat munkanap
 • december 31., hétfő     pihenőnap

 

6) Létszámjelentések, távollétek

a) Minden hónapban a tárgyhó 20-ig kérjük a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz megküldeni az előzetes létszámjelentéseket, az addig rendelkezésre álló információk szerint. Amennyiben a létszámjelentés leadása után változás (pl. betegség) történik, azt kérjük haladéktalanul e-mailben jelezni a munkaugy@sze.hu címre.

b) Szabadságok tervezése, igénybe vétele:

 • Január hónap folyamán, a közalkalmazotti átsorolások után elkészítjük a szabadságos kartonokat, melyeket eljuttatunk a szervezeti egységekhez.
 • A szabadságok ütemezésénél, tervezésénél kérem ügyeljenek arra, hogy a szabadságot tárgyévben ki kell adni a dolgozóknak úgy, hogy a projektekben történő részvételt is szem előtt kell tartani!
 • Fokozott figyelmet kérünk fordítani arra is, hogy szabadságos napra véletlenül se kerüljön munkába járás utiköltség térítése elszámolásra.

 

7) Béren kívüli juttatások

A 2018. évben változatlan feltételekkel és mértékkel folyósítjuk a munkatársaknak. A juttatás mértéke, és a jogosultság szabályai nem változnak, melyek a következők:

 • Általános szabályok:

- Béren kívüli juttatásra a főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogosultak. A további közalkalmazotti jogviszonyban állók nem tartoznak a jogosultak körébe.

- A főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a juttatások arányosan járnak a következők szerint:

(a) Azon munkatársak, akik legalább napi 6 órás jogviszonyban állnak, teljes értékben jogosultak juttatásra.

(b) Akik legalább napi 4, de kevesebb, mint napi 6 órás foglalkoztatásban állnak, a juttatás értékének felére jogosultak.

(c) Akik napi 4 óránál kevesebb munkaidőben dolgoznak, nem szereznek jogosultságot.

- A tartósan távollévő munkavállalók közül a betegség, szülési szabadság, gyermekgondozás miatt távollévők, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak  az aktív dolgozókkal azonos feltételekkel jogosultak a béren kívüli juttatásokra. Az egyéb célból fizetésnélküli szabadságon lévők nem részesülnek fenti juttatásokban.

- Azok a munkatársak, akik projekt, vagy más külön pénzügyi forrás terhére kerültek alkalmazásra, csak akkor válnak a béren kívüli juttatásokra jogosulttá, ha erre az anyagi fedezet az elkülönült forrásból rendelkezésre áll, melyről a projektvezető igazolását kérjük.

 • Teljes munkaidős munkatársak havi 8.000 Ft értékben, részmunkaidősek a fenti  általános feltételek figyelembevételével jogosultak a juttatásra.
 • A havi juttatásra jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszony teljes tárgyhónapban fennálljon. A hóközi új belépő munkatársak a következő hónaptól válnak jogosulttá.
 • A juttatásra való jogosultság minden esetben a tárgyhót követően, utólag kerül megállapításra, és a bérekhez igazodva a tárgyhót követő 5-ig utaljuk át.

 

8) Szociális hozzájárulási adó változása

2018-ban a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %.

 

 

Győr, 2018. január 08.

                                                                    

                                            Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                    rektor                                            kancellár                                  

Kancellári Hivatal Események

WAKO utánpótlás Kick-box Európa-bajnokság 2019. augusztus 24. - 2019. szeptember 1.
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Szenátusi Ülés 2019. augusztus 29. 14:00 - 16:00
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.