1/2018. számú rektori-kancellári körlevél - Munkaügyi tájékoztatás

1/2018. számú rektori-kancellári körlevél

Munkaügyi tájékoztatás

1) Közalkalmazotti átsorolások, bérrendezések

a) A 2018. január 1-i bérrendezések fő elvei:

 • Az oktatói/kutatói/tanári munkakörökben foglalkoztatott munkatársak esetében új bértábla került meghatározásra, mely 5 % emelést jelent. Minden oktató/kutató/tanár munkatárs valós 5 % béremelést kap, függetlenül a korábbi bérbeállási szinttől. A béremelés nem érinti a vezetői pótlékokat és a többletfeladat ellátásáért kapott juttatásokat.
 • A nem oktató munkatársaknál az éves esedékes átsorolásokat úgy hajtjuk végre, hogy az  érintett munkatársaknál valós emelést jelent a bértábla szerinti  átsorolás.
 • A garantált bérminimum 180.500 Ft-ra emelkedett, az érintetteknél az alapbért ennek figyelembe vételével állapítjuk meg.

b) A közalkalmazotti átsorolásokra vonatkozó értesítők elkészítése folyamatban van.

 

2) Év eleji nyilatkozatok

a) Családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítéséhez:

Beküldési határidő: folyamatosan, de legkésőbb 2018. január 18. (csütörtök)

Adóazonosító jel hiányában (kivéve magzat) nyilatkozat nem adható! A Magyar Államkincstár kérése alapján a nyomtatványon szereplő kötelező adatokon túl a nyomtatvány hátoldalán kérjük a gyermekek további adatait is megadni: TAJ, születési hely, idő, anyja neve, lakcím.

b) Bérkompenzáció igényléséhez:

Feltételei nem változtak, ezért aki eddig nem volt rá jogosult, az várhatóan idén sem lesz.

Beküldési határidő: legkésőbb 2018. március 10. (de érdemes minél hamarabb beküldeni!)

c) Első házasok kedvezményének érvényesítéséhez:

Jogosultság: ha legalább a házaspár egyik tagjának ez az első házassága.

Minden nyilatkozatot 2 példányban kell beküldeni a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz. Kitöltés előtt kérjük alaposan tanulmányozzák át a kitöltési útmutatókat! Kérjük a határidők pontos betartását, mivel az összegyűjtött nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé továbbítanunk kell.

 

3) Munkáltatói adómegállapítás jogszabály szerinti megszűnése


2018. január 1-jén hatályát vesztette az Szja tv. 14.§-ában foglalt munkáltatói adómegállapításra vonatkozó rendelkezés, ami azt jelenti, hogy a munkáltató a 2017-es évre vonatkozóan már nem készítheti el a munkavállalók adóelszámolását.

A bevallás teljesítésére két lehetőség áll rendelkezésre: önadózás, illetve a NAV által elkészített adóbevallási tervezet elfogadása. A tervezetről a www.nav.gov.hu honlapon lehet tájékozódni.

 

4) Munkaköri leírások

a) Minden közalkalmazott részére át kell adni a munkába lépést követően a munkaköri leírását, melyet a szervezeti és munkaköri változások függvényében időnként aktualizálni szükséges.
Kérjük, ahol még elmaradás van, azt mihamarabb pótolni szíveskedjenek!

b) A munkaköri leírás elkészítése és átadása a közvetlen felettes vezető feladata és felelőssége.

 • A munkaköri leírás 3 példányban készül, ebből egy példány a dolgozóé, egy példány a közvetlen felettes vezetőé, egy példányt pedig a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz szükséges megküldeni, a személyi anyagba való lefűzés céljából.

 

5) A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről (9/2017.(V.19.) NGM rendelet)

 • március 10., szombat   munkanap
 • március 16., péntek      pihenőnap
 • április 21., szombat      munkanap
 • április 30., hétfő           pihenőnap
 • október 13., szombat    munkanap
 • október 22., hétfő         pihenőnap
 • november 10., szombat munkanap
 • november 2., péntek     pihenőnap
 • december 1., szombat   munkanap
 • december 24., hétfő     pihenőnap
 • december 15., szombat munkanap
 • december 31., hétfő     pihenőnap

 

6) Létszámjelentések, távollétek

a) Minden hónapban a tárgyhó 20-ig kérjük a Bér- és Munkaügyi Osztályhoz megküldeni az előzetes létszámjelentéseket, az addig rendelkezésre álló információk szerint. Amennyiben a létszámjelentés leadása után változás (pl. betegség) történik, azt kérjük haladéktalanul e-mailben jelezni a munkaugy@sze.hu címre.

b) Szabadságok tervezése, igénybe vétele:

 • Január hónap folyamán, a közalkalmazotti átsorolások után elkészítjük a szabadságos kartonokat, melyeket eljuttatunk a szervezeti egységekhez.
 • A szabadságok ütemezésénél, tervezésénél kérem ügyeljenek arra, hogy a szabadságot tárgyévben ki kell adni a dolgozóknak úgy, hogy a projektekben történő részvételt is szem előtt kell tartani!
 • Fokozott figyelmet kérünk fordítani arra is, hogy szabadságos napra véletlenül se kerüljön munkába járás utiköltség térítése elszámolásra.

 

7) Béren kívüli juttatások

A 2018. évben változatlan feltételekkel és mértékkel folyósítjuk a munkatársaknak. A juttatás mértéke, és a jogosultság szabályai nem változnak, melyek a következők:

 • Általános szabályok:

- Béren kívüli juttatásra a főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók jogosultak. A további közalkalmazotti jogviszonyban állók nem tartoznak a jogosultak körébe.

- A főállású, részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a juttatások arányosan járnak a következők szerint:

(a) Azon munkatársak, akik legalább napi 6 órás jogviszonyban állnak, teljes értékben jogosultak juttatásra.

(b) Akik legalább napi 4, de kevesebb, mint napi 6 órás foglalkoztatásban állnak, a juttatás értékének felére jogosultak.

(c) Akik napi 4 óránál kevesebb munkaidőben dolgoznak, nem szereznek jogosultságot.

- A tartósan távollévő munkavállalók közül a betegség, szülési szabadság, gyermekgondozás miatt távollévők, valamint a felmentési idejüket töltő munkatársak  az aktív dolgozókkal azonos feltételekkel jogosultak a béren kívüli juttatásokra. Az egyéb célból fizetésnélküli szabadságon lévők nem részesülnek fenti juttatásokban.

- Azok a munkatársak, akik projekt, vagy más külön pénzügyi forrás terhére kerültek alkalmazásra, csak akkor válnak a béren kívüli juttatásokra jogosulttá, ha erre az anyagi fedezet az elkülönült forrásból rendelkezésre áll, melyről a projektvezető igazolását kérjük.

 • Teljes munkaidős munkatársak havi 8.000 Ft értékben, részmunkaidősek a fenti  általános feltételek figyelembevételével jogosultak a juttatásra.
 • A havi juttatásra jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszony teljes tárgyhónapban fennálljon. A hóközi új belépő munkatársak a következő hónaptól válnak jogosulttá.
 • A juttatásra való jogosultság minden esetben a tárgyhót követően, utólag kerül megállapításra, és a bérekhez igazodva a tárgyhót követő 5-ig utaljuk át.

 

8) Szociális hozzájárulási adó változása

2018-ban a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %.

 

 

Győr, 2018. január 08.

                                                                    

                                            Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                        

                                                    rektor                                            kancellár                                  

Kancellári Hivatal Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00