11/2019. számú rektori-kancellári körlevél A beléptető rendszer és elektronikus megfigyelő rendszer

11/2019. számú rektori-kancellári körlevél

A beléptető rendszerrel és elektronikus megfigyelő rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás

 

2019. október 21-én a Széchenyi István Egyetem Szenátusa elfogadta az Egyetem hatályos Adatbiztonsági- és Adatvédelmi Szabályzatát. A szabályzat tartalmazza a munkáltatóra, munkavállalókra és hallgatókra vonatkozó naprakész adatkezelési és adatvédelmi szabályokat.


A szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetemen vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményének az érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok jogosulatlan megváltoztatását és nyilvánosságra hozatalát. Célja továbbá az Egyetemen keletkezett közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárási rend kialakítása, valamint az általános és különös közzétételi lista alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatok és az alapvető titokvédelmi rendelkezések körének megállapítása a jogszabályi keretek között.

A szabályzat rendelkezései közé bekerültek továbbá a beléptető rendszerrel és elektronikus megfigyelő rendszerrel kapcsolatos szabályok, melyekre jelen tájékoztató keretében szeretnénk felhívni a T. Kollégák figyelmét.

Irányadó jogszabályi háttér:

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR),
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
  • a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.),
  • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
  • a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi. CCIV. törvény.

Beléptető rendszer üzemeltetése

Az Egyetem a kamerarendszer és beléptetőrendszer működtetését tevékenységének biztonságos fenntartása érdekében az érvényben lévő adatvédelmi előírások figyelembevételével végzi. Az Egyetem mindenkori Főigazgatója határozza meg a munkavállalók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. Az Egyetem adatkezelést végző munkavállalói, ill. az adatkezelési folyamatba bevont egyéb természetes, jogi személyek vagy szervezetek kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Egyetem a kamerarendszer és beléptetőrendszer működtetésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatást az érintett személy anyanyelvén végzi.

Az Egyetem egyes létesítményeibe, objektumaiba kizárólag a jogosultsággal rendelkező munkavállalók, vendégek ill. hallgatók jogosultak belépni. Az Egyetem fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az adatkezelés célja az élet- és vagyonvédelem, melynek kritériuma a területen tartózkodó munkavállalók, hallgatók ill. vendégek tartózkodási helyének ill. létszámának pontos ismerete. Az Egyetem az elektronikus beléptető rendszer üzemeltetése során a munkavállalók, hallgatók, ill. vendégek részére beléptető kártyát biztosít, a területre belépő munkavállalók ill. hallgatók részére a személyes adatok kezeléséről írásos tájékoztatást nyújt, valamint a rendszer üzemeltetésének feltételeit érdekmérlegelési teszt készítésével biztosítja. Az Egyetem a vendégek részére kiadott beléptetőkártyához személyes adatot nem rendel, így ezzel kapcsolatban személyes adatot nem kezel. Egyetem kijelenti, hogy beléptető rendszereinek alkalmazása során biometrikus adatot nem tárol, az ujjlenyomat olvastatás során a beléptető rendszer az ujjlenyomatból vett referencia pontokból titkosított ellenőrző kódot generál, és a referencia pontokat olvastatáskor a titkosított ellenőrző kóddal hasonlítja össze, így a rendszerben biometrikus információ nem tárolódik, ilyen jellegű információ a rendszerből nem kinyerhető.

Az Egyetem a munkavállalók, ill. hallgatók esetében is a beléptető rendszer adataival kapcsolatosan fenntartja a jogot, hogy a munkavállalók előzetes tájékoztatását követően a beléptetés során keletkezett adatokat további feldolgozásra külső adatfeldolgozó vállalkozásnak továbbítsa.

Kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetése

Az Egyetem a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, valamint az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából vagyonvédelmi elektronikus megfigyelőrendszert, a kutatásfejlesztés elősegítése céljából egyes munkakörök esetében technológiai célzatú kamerarendszert üzemeltet. Az Egyetem a megfigyelés törvényi alapját a vagyonvédelmi törvény mellett, új szabályként az érdekmérlegelési teszt készítésével alapozza meg. A felvételeket készítő rendszerek üzemeltetése, mint adatkezelés a GDPR előírásainak megfelelően adatvédelmi nyilvántartásban kerül feltüntetésre.

Az Egyetem elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen alkalmaz, ha ehhez a látogatóként az Egyetemhez érkező természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

Képfelvételt (a továbbiakban: felvétel) az Egyetem, valamint a megbízásában álló vagyonőr /illetve a vagyonvédelmet ellátó személy/ az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján a következő feltételek betartásával kezel:

  1. elektronikus rendszert kizárólag magánterületen alkalmaz,
  2. nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan munkahelyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, munkaközi szünet eltöltésére szolgáló helyiségben, orvosi szobában és annak várójában,
  3. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, ill. az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve il. a törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával.
  4. ) Az Egyetem kijelenti, hogy vagyonvédelmi célzatú kamerák üzemeltetése esetén a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása, valamint az esetlegesen bekövetkező munkabalesetek rekonstruálása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. A felvételt felhasználás hiányában vagyonvédelmi célú kamerák esetében legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével az Egyetem megsemmisíti, illetve törli.

Az Egyetem a felvételek készítésével kapcsolatosan vagyonvédelmi célzatú kamerák esetében az alábbi szabályokat alkalmazza:

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, az adatkezelés tartamán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a rendőrhatóságnak az Egyetem lefoglalási jegyzőkönyv ellenében haladéktalanul átadja. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt az Egyetem megsemmisíti, ill. törli.

A felvételt, valamint más személyes adatot csak az adatvédelmi szabályzat mellékletében feltüntetett, betekintésre jogosult személy ismerni, akinek közreműködése a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása, érdekében mellőzhetetlen. Az Egyetem a felvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét is jegyzőkönyvben rögzíti.

Az Egyetem a látogatók számára megnyitott területek, oktatás céljául szolgáló épületek bejáratánál, munkaterületeken figyelemfelhívó jelzést, ismertetést (Adatkezelési tájékoztatót) helyez el a megfigyelt területen, jól látható helyen és olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon, a tájékoztatásra vonatkozó kötött tartalommal és szövegezéssel közérthető formában. Az Egyetem az adatkezelés során érvényesíti az adatvédelmi jogokat, továbbá betartja a meghatározott korlátozó rendelkezéseket, így nem alkalmaz kamerarendszert illemhelyen, öltözőben, orvosi szobában, annak előterében, munkaközi szünet eltöltésére szolgáló helyiségben, valamint közterületen.

A Széchenyi István Egyetem beléptető rendszerével és elektronikus megfigyelő rendszerével kapcsolatos pontos szabályokat az Egyetem Adatbiztonsági- és Adatkezelési Szabályzatának 9-11.§-a tartalmazza.

Jelen körlevélben ezúton kérjük a T. Kollégákat, hogy a mellékletekben szereplő beléptető rendszerrel és elektronikus megfigyelő rendszerrel kapcsolatos munkavállalói tájékoztatók egy-egy példányát legkésőbb 2019. december 13-ig aláírva a Kancellári Hivatal Humánerőforrás és Bérgazdálkodási Osztályára eljuttatni szíveskedjenek!

 

Győr, 2019. december 2.

 

                                                                     Dr. Földesi Péter                             Dr. Filep Bálint                       

                                                                            rektor                                         kancellár 

 

Mellékletek:

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00