10/2020. számú rektori-kancellári körlevél

 10/2020. számú rektori-kancellári körlevél

a 2020. augusztus 1. napján hatályba lépő törvényen alapuló jogállásváltozás munkaviszonyt érintő feladatairól

A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (1) bekezdése szerinti fenntartóváltás okán az Nftv. 117/C. § (5)-(8) bekezdéseinek, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 25/A.§ (7) bekezdésének végrehajtása érdekében, a jogállásváltozás munkaviszonyt érintő feladatait jelen körlevélben az alábbiak szerint határozza meg:


1.     A jogviszonyváltás indoka és a körlevél célja

a) A jogviszonyváltozás indoka, hogy az Egyetem fenntartója a Magyar Állam helyett 2020. augusztus 1. napjától a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány lesz a preambulumban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján. Az Egyetem, mint felsőoktatási intézmény költségvetési szervi jogállása megszűnik, és mint közhasznú magán felsőoktatási intézmény kerül az Oktatási Hivatal nyilvántartásában átvezetésre.

b) A körlevél célja, hogy meghatározza az Egyetem, mint munkáltató fenntartóváltása okán a foglalkoztatottakat érintő jogállásváltozással kapcsolatos eljárásrendet, tájékoztatást adjon a munkavállalókat érintő változásokról, ennek megfelelően meghatározza az új munkaszerződések létesítéséhez szükséges eljárás leírására és annak végrehajtására alkalmazandó eljárásrendet.


2.     Kapcsolódó jogszabályok és dokumentumok

Jelen körlevél alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:

  • a Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény,
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
  • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.),
  • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.).


3.     MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÁS ÉS A MUNKASZERZŐDÉSEK LÉTREHOZÁSÁNAK  FOLYAMATA

3.1.   Tájékoztató és a munkaszerződés tervezet átvétele

a)         Az Egyetem, mint munkáltató fenntartóváltása miatt a foglalkoztatottakat érintő jogállásváltozásról „Munkáltatói Tájékoztatás” (a továbbiakban: Tájékoztató) kerül kiadásra. A Tájékoztató mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

b)        A Tájékoztató névre szólóan kerül átadás-átvételre és mellékletét képezi a 2020. augusztus 1. napján hatályba lépő munkaszerződés. A munkaszerződés adott munkavállalóra vonatkozó mintáját a 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

c)         Az elkészült személyre szóló tájékoztatókat és munkaszerződéseket a munkavállalók a szervezeti egységük számára biztosított helyszínen a Kancellári Hivatal munkatársainak közreműködése mellett tudják átvenni a 4. számú mellékletben meghatározott ütemterv szerint, a megadott napokon és helyszíneken.

d)        Az iratok átadása átvételi ív aláírásával történik, kérünk minden munkatársunkat, hogy a megjelölt időintervallumban és helyen személyesen vegye át az iratokat.

e)         A tartós távolléten lévőknek (szülés miatt távollévők, fizetésnélküli szabadságon lévők, 30 napnál hosszabb ideje tartós betegek) a Kancellári Hivatal postai úton juttatja el a dokumentumokat.

 

3.2.   Kommunikációs lehetőség:

a)        A munkaügyi változásokkal kapcsolatos kérdéseiket – a honlapon való belépés után -  feltehetik az alábbi felületen: https://uni.sze.hu/modellvaltas-kerdes 

A beérkezett kérdésekre a holnapunkon  a Modellváltás menüpont alatt, a Gyakran Ismételt Kérdések között tesszük közzé a válaszokat.

b)        Munkaügyi kérdésekben szakszervezeti támogatás és képviselet kérhető a megszokott szakszervezeti elérhetőségeken.

 

3.3.   Munkaszerződések visszajuttatása

a)         Munkavállalók által aláírt munkaszerződések és nyilatkozatok

1 példányát 2020. július 10-ig kell visszajuttatni

a Kancellári Hivatal Humánerőforrás és Bérgazdálkodási Osztályhoz.

 

b)        A munkaszerződések összegyűjtésében és visszajuttatásában a karokon kijelölt kari munkatársak adnak segítséget. Részükre lezárt borítékban kell átadni a szerződéseket, melyeket ők fognak eljuttatni a Humánerőforrás és Bérgazdálkodási Osztályra.

c)         A karokon kívüli többi szervezeti egységnél a szervezeti egység vezetőket kérjük, gondoskodjanak a szerződések összegyűjtéséről, és szervezeti egységenként szíveskedjenek a megjelölt határidőig visszajuttatni a Humánerőforrás és Bérgazdálkodási Osztályhoz.

d)        A szerződések visszajuttatásánál kérjük ne a belső postát használják, hanem személyesen szíveskedjenek átadni az iratokat a  kijelölt munkatársaknak.

e)         A munkaszerződés egy példánya a munkavállalónál marad, egy aláírt munkaügyi példányát a Humánerőforrás és Bérgazdálkodási Osztály a személyi iratok között őrzi, és  ennek birtokában végzi a bérszámfejtést és teljesíti a bérutalást.

 

4.     A 2020. évi szabadságok megállapítása

A szabadságok megállapítására vonatkozó belső szabályok a szakszervezeti egyeztetések után belső szabályzatban kerülnek meghatározásra.


5.     Egyéb, a jogállásváltozás munkaügyi lebonyolításával, valamint az új SAP HR modulváltással összefüggő rendelkezések, határidők

Fennálló közalkalmazotti szerződések nem módosíthatók

(a törvényi előírásoknak megfelelő munkaszerződések megfelelő előkészítése érdekében)

 

2020. június 10- 2020. július 31-ig

 

Új munkavállaló felvétele moratórium

 

2020. július 20- 2020. augusztus 5.

 

Hóközi kifizetések leadási határideje júliusban:

(megbízási szerződések, keresetkiegészítések stb)

 

legkésőbb 2020. július 6-ig

 

Hóközi kifizetések szünetelése

 

2020. augusztusban

Júliusi és augusztusi előzetes létszámjelentések leadása a Humánerőforrás és Bérgazdálkodási Osztályhoz

legkésőbb 2020. július 13-ig

2020. július havi bérek utalása

2020. július 31-ig megtörténik

Munkába járás utiköltségtérítés elszámolás leadása számfejtésre:

  • június havi
  • július-augusztus havi

  • 2020. július 13-ig
  • 2020. szeptember 12-ig

A közalkalmazotti jogviszonyban elrendelt többletfeladat ellátásra vonatkozó szerződéseket (rendszeres kifizetésű keresetkiegészítések) az elrendelő vezetőnek le kell zárni 2020. július 31-ével, és 2020. augusztus 1-i hatállyal új szerződés kötendő.

 

 

Kérjük minden egyetemi polgár szíves együttműködését, és a körlevélben foglaltak betartását a munkaügyi feladatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

 

Győr, 2020. június 3.

 

                                                                           

                                 Dr. Földesi Péter                                                  Dr. Filep Bálint

                                      rektor                                                                kancellár

 

Mellékletek:

1. melléklet:           Munkáltatói Tájékoztatás – minta

1a.melléklet:          Jogforrások kivonata

2. melléklet.           Munkaszerződés  – minta

3. melléklet:           Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére – minta

4.melléklet:            Átadási ütemterv

Kancellári Hivatal Események

Záróvizsga jelentkezési időszak (Ápolás és betegellátás szak) 2021. április 12. 06:00 - 2021. április 26. 00:00
Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00